پاکت
پاکت

پاکت تحریر ۱۰۰ گرم

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت ملخی تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحیمشاهده قیمت
پاکت A5 تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A3 تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزه۶۷۰*۴۷۵ – A3 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)

پاکت تحریر ۸۰ گرم

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت نامه تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰ عدد۱,۰۳۷,۰۰۰ ۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحیمشاهده قیمت
پاکت نامه تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰ عدد۱,۶۴۵,۰۰۰ ۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه تحریر ۸۰ گرم۵۰۰۰ عدد۳,۴۱۹,۰۰۰ ۷ روزهاستعلام از سامانه———۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت A5 تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰ عدد۱,۱۹۵,۰۰۰ ۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A5 تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰ عدد۱,۸۸۸,۰۰۰ ۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A5 تحریر ۸۰ گرم۵۰۰۰ عدد۳,۹۰۷,۰۰۰ ۷ روزهاستعلام از سامانه———۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰ عدد۲,۲۷۹,۰۰۰ ۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰ عدد۳,۵۵۲,۰۰۰ ۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم۵۰۰۰ عدد۷,۲۵۷,۰۰۰ ۷ روزهاستعلام از سامانه———۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)

پاکت کتان ۱۲۰ گرم

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت ملخی کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحیمشاهده قیمت
پاکت A5 کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A3 کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزه۶۷۰*۴۷۵ – A3 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)

پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت نامه گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحیمشاهده قیمت
پاکت نامه گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه———۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه———۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه ۳ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه———۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A3 گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۴۷۵*۶۷۰ – A3 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A3 گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه۳ روزه۴۷۵*۶۷۰ – A3 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A3 گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۷ روزهاستعلام از سامانه———۴۷۵*۶۷۰ – A3 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)

پاکت کرافت ۸۰ گرم

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت نامه کرافت۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۱۰ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحیمشاهده قیمت
پاکت نامه کرافت۲۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۱۰ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه کرافت۵۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۱۰ روزه۲۶۰*۳۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت A5 کرافت۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۱۰ روزه۲۴۵*۳۲۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A5 کرافت۲۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۱۰ روزه۲۴۵*۳۲۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A5 کرافت۵۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۱۰ روزه۲۴۵*۳۲۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 کرافت۱۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۱۰ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 کرافت۲۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۱۰ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)
پاکت A4 کرافت۵۰۰۰ عدداستعلام از سامانه۱۰ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)

پاکت ۱۴۰ گرم کارتی

نام محصولتعدادقیمت / تومانتحویلسایزراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت نامه ملخی ۱۴۰ گرم۱۰۰۰ تعداداستعلام از سامانه۷ روز کاری۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه ملخی ۱۴۰ گرم۲۰۰۰ تعداداستعلام از سامانه۷ روز کاری۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت A5 کارتی ۱۴۰ گرم۱۰۰۰ تعداداستعلام از سامانه۷ روز کاری۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی ( کیسه ای )
پاکت A5 کارتی ۱۴۰ گرم۲۰۰۰ تعداداستعلام از سامانه۷ روز کاری۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی ( کیسه ای )
پاکت A4 کارتی ۱۴۰ گرم۱۰۰۰ تعداداستعلام از سامانه۷ روز کاری۳۴۵*۴۸۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی ( کیسه ای )
پاکت A4 کارتی ۱۴۰ گرم۲۰۰۰ تعداداستعلام از سامانه۷ روز کاری۳۴۵*۴۸۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی ( کیسه ای )